Artikel details

Optocht Reglement 2019

2018-2019 2022/9/02 Van de redactie

Optocht Reglement 2019

Algemeen reglement voor de carnavalsoptochten in de gemeente

I. INSCHRIJVING

1. Iedere deelnemer aan een carnavalsoptocht, georganiseerd door een van de 7 carnavalsverenigingen in de gemeente Sint Anthonis, heeft kennis genomen van dit reglement en dient op de hoogte te zijn van de bepalingen van dit reglement. De persoon die de inschrijving heeft verzorgd is hiervoor verantwoordelijk.

2. Om te kunnen deelnemen aan een carnavalsoptocht dient men gebruik te maken van het (digitaal) inschrijfformulier van de betreffende, organiserende, carnavalsvereniging.

3. Van elke wagen of groep, die mee wil doen aan een optocht, moet minimaal één persoon van deze groep woonachtig zijn in de gemeente Sint Anthonis. De gegevens van deze persoon moeten op het inschrijfformulier worden vermeld.

4. Deelnemers die gebruik maken van motorisch voortbewogen voertuigen, moeten op het inschrijfformulier de NAW gegevens vermelden van de eigenaar en van de bestuurder van het voertuig.

5. Deelnemers zijn verplicht het uitgereikte deelnamenummer op een voor de jury duidelijk zichtbare plaats te bevestigen of te dragen. Alleen deelnemers met een geldig nummer (dus een nummer met daarop een geldig kenmerk van de vereniging) krijgen eventueel behaalde prijzen overhandigd.

6. De plaatsen in de optocht worden door de optochtcommissie bepaald.

7. De organiserende carnavalsvereniging is niet aansprakelijk voor schade, letsel e.d. wat door de deelnemers en/of deelnemende voertuigen wordt veroorzaakt.

 

II. DRANK

8. Deelnemers die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of zich op andere aanstootgevende wijze gedragen, kunnen door de organisatie uit de optocht worden verwijderd.

9. Het nuttigen van drank is alleen toegestaan uit kunststof bekers en/of blik. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventueel aanwezig glaswerk in beslag te nemen. Het in beslag genomen glaswerk kan niet bij de organisatie worden teruggevorderd.

10. Gooi lege plastic- bekers en flessen niet weg. Neem een gratis PMD-zak mee, waarin men de lege plastic bekers en flessen kan doen.

 

III. ALGEMENE REGELS

11. Aanstootgevende en/of persoonlijk kwetsende onderwerpen zijn in de optocht niet toegestaan.

12. Het strooien van milieuonvriendelijke materiaal (tempex, plastic, aluminium, e.d) is verboden, alsook het gooien van hooi, stro, kleverig/stinkend materiaal en toiletpapier vanaf de wagens.

13. Zorg voor een EHBO koffer (tas/doos) op de wagen, een ongeluk zit immers in een klein hoekje.

 

IV. VERKEER EN GEBRUIK VOERTUIGEN

14. De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende voertuigen. Dit betekent o.a. dat voor de motorrijtuigen een W.A. verzekering moet zijn afgesloten en dat de bestuurder(sters) van een vracht- of personenauto of tractor in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs van de betreffende categorie.

15. Het vervoer van personen op een (aanhang)wagen is alleen toegestaan tijdens de optocht (vanaf de opstel-/startplaats tot aan het einde van de optocht). Daar waar personen op de wagen kunnen staan of lopen dient deze voorzien te zijn van een deugdelijke valbeveiliging van minimaal 1 meter hoog.

16. Er mogen zich geen personen op de dissel (tussen tractor en creatie) bevinden en er mogen tevens geen personen vervoerd worden op de neus en spatborden van het trekkende voertuig.

17. Tijdens de optocht mag op de route de hoogte van enige uitbeelding mag niet hoger zijn dan 5,5 meter, de breedte mag maximaal 3 meter en niet langer als 18 meter bedragen. Houdt er rekening mee, dat de gemeente en de provincie uitgaan van een minimale vrije ruimte boven een weg van minimaal 4,20 meter omdat voertuigen niet hoger mogen zijn dan 4 meter (inclusief lading). Let op: als u naar de opstelplaats rijdt of van het eindpunt van de optocht wegrijdt, dan bent u een gewone verkeersdeelnemer en moeten u voldoen aan de vigerende wetgeving.

 

18. Brandveiligheid.

a. Op elke wagen dient ten minste 1 goedgekeurde brandblusser met een inhoud van minimaal 6 kilogram aanwezig te zijn. b. Het gebruik van vuur tijdens de optocht is niet toegestaan. c. Bij gebruik van een generator ter opwekking van elektrische energie dient deze te zijn voorzien van geluidsbeschermende maatregelen. d. Tevens dienen kabels correct te zijn aangesloten en te zijn voorzien van een deugdelijke

 

stekker. e. Er mag brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd (voor aggregaat). Deze dient opgeborgen te worden in deugdelijke, speciale daartoe bestemde houders. f. Bij gebruik van gasflessen/slangen dienen aan de wettelijke eisen te voldoen. g. Met name aan de buitenzijde van een object dient het gebruik van brandbare materialen zoveel mogelijk te worden beperkt. h. Op de wagens mag geen barbecue aanwezig zijn of aanverwante artikelen.

 

V. GELUID

19. Om overlast voor omwonenden te beperken mag u de geluidsinstallatie pas inschakelen als de optocht gestart is, met uitzondering van het inregelen van het geluid. Aan het einde van de optocht moet iedereen de wagens verlaten en moet alle muziek uitgezet worden.

20. Het geluid op wagens en van deelnemers mag maximaal 90 dB (A) en 105 dB(C)zijn. Dit maximum geldt op een afstand van 1 meter van de/een luidspreker. De luidsprekers moeten bij voorkeur in de lengterichting van de wagen of naar binnen gericht geplaatst worden. Wagens met geluidswanden zijn niet toegestaan. (niet meer dan 2 losstaande luidsprekers op of naast elkaar)

21.Voorafgaand aan de optocht wordt steekproefsgewijs, op basis van inschatting, het geluid bij de deelnemers ingeregeld. Bij deze inregeling van het geluid moet iemand van de organisatie aanwezig zijn (optochtcommissie), ODBN (geluidsspecialist) en/of een BOA/toezichthouder, daarnaast moet iemand aanwezig zijn die de geluidsinstallatie bedient.

22. Tijdens de optocht wordt het geluid gemeten. Hierbij zal iemand van organisatie (optochtcommissie) en vanuit de gemeente aanwezig zijn. De apparatuur van ODBN kan worden gebruikt om het geluidsniveau te meten. 

 

VI. SLOTBEPALINGEN

23. Het niet naleven van een of meer bepalingen van dit reglement kan leiden tot:

a. Een aanwijzing, waarschuwing dan wel ontzegging van verdere deelname aan de optocht (door bestuurslid, jurylid of lid optochtcommissie). b. Puntenaftrek voor de eindklassering. c. Uitsluiting voor de eindklassering.

 

24. Een sanctie kan gevolgen hebben voor de deelname aan andere optochten die dit jaar of in volgende jaren in de gemeente worden georganiseerd.

25. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de organiserende vereniging.

 

 

De organiserende vereniging wenst iedereen veel plezier met een veilige en ordelijke optocht.

 

 

NAW gegevens motorisch voortbewogen voertuig:

 

 

Naam:

 

Adres:

 

Woonplaats:

 

Telefoonnummer:

 

 

 

NAW gegevens bestuurder van het motorisch voortbewogen voertuig:

 

 

Naam:

 

Adres:

 

Woonplaats:

 

Rijbewijs:

 

Telefoonnummer:

 

Naam inschrijver:

 

Adres:

 

Woonplaats:

 

Telefoonnummer:

 

Emailadres:

 

Datum:

 

 

Handtekening:

 

  • Deel dit artikel: